ବଗ କୁ ଅନେଇ ମୀନ
ପିରତି ର କଥା କହେ
ବଗ ଖୁମ୍ପି ଦେଇଯାଏ ଘନ
ଏ ମୀନ ଲୋ ବଗ ସାଂଗରେ ପିରତି ମନା
ଏ ମୀନ ଲୋ ବଗ ସାଂଗରେ ପିରତି ମନା
ଏ ମୀନ ଲୋ ବଗ ସାଂଗରେ ପିରତି ମନା
ଏ ମୀନ ଲୋ ବଗ ସାଂଗରେ ପିରତି ମନା

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s